1. Behalve de bijzondere voorwaarden, vermeld op de achterzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant of bevestigd per e-mail door de klant, zijn enkel en bij uitsluitsel van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes online en offline zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. Klachten betreffende de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons aangetekend toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4. Het protest tegen de factuur dient aangetekend schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer van de factuur te vermelden.

5. Alle vermelde leveringstermijnen zijn louter ter informatie. Een vertraging in de leveringstermijn geeft in geen geval recht op een annulering van de bestelling of schadevergoeding. Risico levering ligt bij de ondernemer tot aan overdracht aan de consument . Levering dient binnen 30 dagen te geschieden, tenzij anders afgesproken, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. In geval van annulatie van de bestelling is de koper verplicht een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

7. Het herroepingsrecht: Begrip U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen;
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Gevolg
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, behoudens de kosten voor terugzending van het goed dewelke volledig ten uwe laste vallen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. “

8. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

9. Zolang de goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

10. Alle vermelde prijzen zijn steeds vermeld met recupeltaxen inbegrepen en incl BTW.

11. Alle vermelde prijzen zijn steeds vermeld zonder transportkosten (indien de goederen bij u geleverd dienen te worden). De transportkost is afhankelijk van uw woonplaats t.o.v. Lochristi. Franco zending vanaf € 350,00 excl BTW, met uitzondering van gewicht meer dan 200 kg en de magazijnkasten.

12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken of de vrederechter van Gent bevoegd.

13. Alle prijzen zijn enkel geldig voor bestellingen welke gebeuren via de website.

14.Indien de koper de goederen niet afhaalt op de onderling afgesproken en meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

15. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d...

16. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

17. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

18. Bij alle producten staat een korte beschrijving of méér gedetailleerde informatie. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons meegedeeld door de leverancier of producent. U kunt deze beschrijvingen en kenmerken steeds verifiëren op de website van de producent (voor zover mogelijk delen wij deze steeds mee) en deze primeren steeds op de informatie die door Jo´s Repair Shop wordt verstrekt. In geval van twijfel kan u steeds mailen voor meer informatie betreffende een product.

19. Alle foto´s op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze foto´s zijn niet bindend.

20. Bepaalde door Jo´s Repair Shop geleverde goederen dragen een garantie van 1 tot meerdere jaren die n.a.v. de verkoop aan de klant zal worden meegedeeld. Waarborgen worden alleen schriftelijk overeengekomen volgens de voorwaarden en verplichtingen van de overeenkomstige leverancier van Jo´s Repair Shop, waarbij Jo´s Repair Shop alleen als bemiddelaar zal optreden. Van enige andere wettelijke waarborgen of verplichtingen kan geen sprake zijn.

21. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.